Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 26 czerwca 2017 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. ( 412.20 KB)


 Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 31.05.2017 r. (298.95 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 31.05.2017 r. (195.17 KB)
Wniosek Enea SA o umieszczenie w porządku obrad ZWZ LW Bogdanka SA dodatkowych punków (103.49 KB)

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016 (1.68 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A.  (569.75 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016 (8.33 MB)

6.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2016.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2016 (1.82 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka (651.39 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2016 (7.88 MB)

7.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok (893.31 KB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok (341.26 KB)

8.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016 (10.22 MB)

9.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

 

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,

 

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,

 

i. ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.  
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy Enea.  Kodeks Grupy Enea (352.04 KB)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.  

13.

Wolne wnioski.

 

14.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.8 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. (682.77 KB)