Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2018 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 25 czerwca 2018 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 

 

Przerwa w obradach ZWZ do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00 (270.32 KB)

Uchwały podjęte w dniu 25.06. 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (255.76 KB)

Uchwały podjęte_w dniu 20.07.2018 r. po wznowieniu obrad (362.87 KB)


 Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 30.05.2018 r. (298.95 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 30.05.2018 r. (195.17 KB)
 

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017 (2.73 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A. 
(385.22 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017 (7.54 MB)

6.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2017.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2017 (3.03 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka
(419.05 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2017 (7.05 MB)

7.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok (706.49 KB)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok (201.77 KB)

8.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017 (10.22 MB)

9. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2017 rok. Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich itp. za 2017 rok (1.04 MB)

10.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,

 

d.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,

 

e.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

 

f.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,

 

g.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

 

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,

 

11.

Wolne wnioski.

 

12.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. (755.05 KB)