Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 18 czerwca 2019 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 


Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 17.05.2019 r. (270.06 KB)
Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 17.05.2019 r.  (195.75 KB)
 

Uchwaly podjete na _ZWZ_LW Bogdanka SA w dniu 18.06.2019 r.  (370.63 KB)

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2018 (11.79 MB)

6.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018 (1.70 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A.
(472.19 KB
)

7.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2018.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2018 (1.74 MB)

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka
(559.36 KB
)

8.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok  539.49 KB

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok (325.97 KB)

9.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018 (4.04 MB)

10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2018 rok. Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich itp. za 2018 rok  (1.04 MB)
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public realtions) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 rok (281.33 KB)

11.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2018,

 

d.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

 

e.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018,

 

f.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

 

g.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,

 

h.

ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

 

12.

Wolne wnioski.

 

13.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A. (762.71 KB)