Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 23 czerwca 2022 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance. 

 

Projekty Uchwał ZWZ LW Bogdanka SA z dnia 27.05.2022 r.

Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ z dnia 27.05.2022 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 23.06.2022 r.

Porządek obrad:

  Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 

4.

Przyjęcie porządku obrad.

 

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.oraz GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2021

6.

Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021.

Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021

Opinia i Raport biegłego rewidenta - LW Bogdanka S.A.

7.

Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2021.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za rok obrotowy 2021

Opinia i Raport biegłego rewidenta - GK LW Bogdanka

8.

Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok  

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok

9.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021
 

10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021.

11.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

 

a.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,

 

b.

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021,

 

c.

zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2021,

 

d.

udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

 

e.

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021,

 

f.

udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

 

g.

zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.,

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.

    Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.

h.

podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,

 

i. ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.  

12.

Wolne wnioski.

 

13.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 


Wzór pełnomocnictwa (43.62 KB)

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LW Bogdanka S.A.