Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2017 2017-11-20 11:41 Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów”
26/2017 2017-11-07 22:05 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2017 roku
25/2017 2017-10-17 17:06 Podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych
24/2017 2017-10-10 21:38 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.
23/2017 2017-08-29 11:28 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22/2017 2017-08-29 09:01 Zmniejszenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. poniżej 10%
21/2017 2017-08-04 14:05 Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu
20/2017 2017-08-01 19:05 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku
19/2017 2017-07-14 11:32 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
18/2017 2017-06-28 11:45 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku
17/2017 2017-06-27 08:49 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.
16/2017 2017-06-26 12:22 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW Bogdanka S.A.
15/2017 2017-05-31 09:58 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał ZWZ
14/2017 2017-05-22 14:36 Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016
13/2017 2017-05-09 20:14 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku
12/2017 2017-04-28 18:52 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
11/2017 2017-03-30 21:39 Wykup obligacji oraz zakończenie programu emisji obligacji
10/2017 2017-03-13 20:29 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 r.
9/2017 2017-03-10 17:41 Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
8/2017 2017-03-08 13:59 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r.
7/2017 2017-03-08 09:04 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 7 marca 2017 r.
6/2017 2017-03-07 14:33 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
5/2017 2017-02-15 14:12 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki
4/2017 2017-02-09 19:27 Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) w tym polityka dywidendowa
3/2017 2017-02-08 12:55 Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 7 marca 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ
2/2017 2017-01-30 08:11 Zwiększenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. powyżej 10%
1/2017 2017-01-27 14:30 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej